OWU, czyli ogólne warunki ubezpieczenia to ważny element każdej z umów ubezpieczeniowej.
OWU regulują obowiązki stron umowy (ubezpieczonego, ubezpieczyciela, ubezpieczającego) oraz precyzują, co jest przedmiotem ubezpieczenia oraz określają jego sumę i zakres.
Zapraszamy do zapoznania się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia.

 

Warunki ubezpieczenia